ماه

هفته

جلسات

بخشهای کتاب

موضوعات و عنوانهای دروس

هدفهای کلی درس

فعالیت های دیگر و مواد لازم

مــهــر

اول

جلسه اول

1

منابع آب در طبیعت- آشنایی با شیمی و اهمیت آن در زندگی- چرخه آب- تجدیدپذیری طبیعی منابع آب- میزان مصرف آب و خانواده

منابع آب موجود در طبیعت را بشناسد- با چرخه آب آشنا شود- با واحدها و یکاهای مختلف سیستم متریک آشنا شود.

فعالیتی تحت عنوان چقدر آب مصرف می کنید و برای صرفه جویی بیشتر در مصرف آب ص 7

جلسه دوم

1

مصرف آشکار و نهان آب- بازنگری در مصرف آب

تفاوت بین مصرف آشکار و نهان آب را بشناسد- در مصرف آب تجدیدنظر کند

فعالیتی تحت عنوان در آینده ای نه چندان دور، مرآت نیز کار شود. ص10

دوم

جلسه اول

1

آب مایعی با ویژگیهای باورنکردنی، مفهوم عنصر ترکیب، پیوند شیمیایی، نمادهای شیمیایی، فرمول شیمیایی، مبادله شیمیایی و واکنش شیمیایی

ویژگی های غیرعادی و استثنائی آب را بداند با عنصر و ترکیب و تفاوت آنها آشنا شود. مفهوم نماد، فرمول، معادله و واکنش شیمیایی را بداند.

فکر کنید. ص 15 – کتاب کار بررسی شود.

جلسه دوم

1

یادآوری خواص الکتریکی ماده- آب به عنوان یک حلال

با مفهوم الکترون- پروتون پیوند کووالانسی و والانس آشنا شود- با آب به عنوان یک مولکول قطبی آشنا شود.

آزمایش نزدیک کردن میله پلاستیکی به باریکه آب برای نشان دادن خاصیت قطبی آب

سوم

جلسه اول

1

توجیه برخی از ویژگیهای غیرعادی آب، آب به عنوان یک حلال

با علت وجود ویژگیهای غیر عادی آب آشنا شود، با آب به عنوان یک مولکول قطبی آشنا شود.

فکر کنید. ص 18

برر سی کتاب کار

جلسه دوم

1

رفتن به آزمایشگاه

آشنایی با محیط آزمایشگاه قوانین و مقررات و علائم هشداردهنده و وسایل آزمایشگاهی

ارلن- بشر- پی پت- دماسنج- ترازو

چهارم

جلسه اول

1

طرح پرسش و تمریناتی خارج از کتاب تا محدودة درس داده شده

سنجش پیشرفت دانش آموزان

برگه سوال و بررسی سوالات کار

جلسه دوم

1

رسانایی الکتریکی آب

آشنایی دانش آموزان، مفهوم رسانایی الکتریکی آب و تفاوت آن با رسانایی الکتریکی آب نمک

انجام آزمایش ساده برای تشخیص رسانای الکتریکی آب نمک ، سیم، لامپ، باطری، آب نمک

 

ماه

هفته

جلسات

بخشهای کتاب

موضوعات و عنوانهای دروس

هدفهای کلی درس

فعالیت های دیگر و مواد لازم

آبــان

اول

جلسه اول

1

ارزشیابی مرحله ای (تکوینی) امتحان از دانش آموزان

سنجش پیشرفت تحصیلی و حصول هدفهای آموزشی

برگه سوال امتحانی

جلسه دوم

1

انحلال پذیری مواد جامد در آب محلولهای سیرشده، سیرنشده و فراسیرشده

آشنایی دانش آموزان با مفهوم انحلال پذیری و چگونگی تشخیص محلولهای سیرشده و فراسیرشده و سیرنشده از یکدیگر

طرح سوالها و تمرینهای مختلف در زمینه نمودار انحلال پذیری

دوم

جلسه اول

1

انحلال پذیری گازها در آب، اکسیژن موجود و اکسیژن موردنیاز

دانش آموزان عوامل موثر در انحلال پذیری گازها را بدانند- مفهوم منحنی انحلال پذیری گازها در آب را بدانند. با مواد زیست تخریب پذیر، DO و اکسیژن موردنیاز آشنا شود.

بررسی کتاب کار

جلسه دوم

1

آلودگی گرمایی آبهای طبیعی و پرسش شفاهی از دانش آموزان

رابطه بین کاهش مقدار اکسیژن و افزایش اکسیژن آب را بداند- سنجش پیشرفت تحصیلی گروهها

تخته سیاه و گچ

سوم

جلسه اول

1

رفتن به آزمایشگاه

اندازه گیری چگالی آب، مشاهده کشش سطحی آب، پی بردن به ظرفیت گرمایی اب زیاد بودن گرمای تبخیر آب، قطبی بودن مولکول آب

مقایسه ظرفیت گرمایی آب و روغن

جلسه دوم

1

همچون دانشمندان

تقسیم کلاس به 4 یا 5 گروه برای انجام فعالیت همچون دانشمندان

فعالیت همچون دانشمندان ص 26، بررسی کتاب کار

چهارم

جلسه اول

1

آلاینده های اسیدی و تغییر PH آب نام فرمول شیمیایی و برخی از کاربردهای چند اسید و باز PH برخی از مواد آشنا

شناسایی اسیدها و بازها را بداند، با نام وفرمول شیمیایی وکاربرد چنداسید و باز اشنا شود. مفهوم PH را بفهمد وبا PH برخی مواد آشناشود.

____

جلسه دوم

1

آلودگی آب توسط کاتیون های سنگین بیشتر بدانید. ضریب خطر

آشنایی با کاتیونهای آلوده کننده آب و کاربردهای آنها در زندگی وصنعت، طریقه بدست آوردة ضریب خطر

فکر کنید ص 33 توسط دانش آموزان

 

ماه

هفته

جلسات

بخشهای کتاب

موضوعات و عنوانهای دروس

هدفهای کلی درس

فعالیت های دیگر و مواد لازم

آذر مـــاه

اول

جلسه اول

1

تأمین آب آشامیدنی، تصفیه طبیعی آب، آب سخت و روش های نرم کردن آن، تهیه آب شهری

آشنایی با مراحل مختلف تصفیه طبیعی آب در آب شهری و تفاوت آنها – آشنایی با آب سخت و طریقه نرم کردن آن و دستگاه نرم کننده آب

رسم مراحل مختلف تصفیه آب شهری روی مقوا توسط دانش آموزان

جلسه دوم

1

تصفیه فاضلاب شهری ، سرانجام ماجرای شهر رودسار

آشنایی دانش آموزان با مراحل مختلف تصفیه فاضلاب شهری و شرح سرانجام ماجرای شهر رودسار

رسم مراحل مختلف تصفیه فاضلاب شهری توسط دانش آموزان و نصب در کلاس

دوم

جلسه اول

2

هواکره، هوا تنفس و ادامه زندگی، لایه های مختلف هواکره، اجزای سازنده هواکره،

آشنایی با هواکره و لایه های مختلف آن، اجزاء سازنده هواکره را بشناسید با فشار هوا و تغییرات آن با ارتفاع آشنا شوند.

رسم نمودار تغییر دما و فشا با افزایش ارتفاع توسط دانش آموزان

جلسه دوم

2

اندازه گیری فشار هوا، قانون بویل، قانون شارل

طریقه بدست امدن فشار گازهای مختلف توسط مانومتر، آشنایی با قانون شارل و بویل و تفاوت بین دو قانون و رسم نمودار دو قانون

بررسی کتاب کار

سوم

جلسه اول

2

نظریه جنبش مولکولی گازها ، هواکره معدنی سرشار از مواد شیمیایی، اکسیژن

آشنایی با اصول نظریه جنبشی مولکولی گازها، گازهای ایده آل را بشناسد، با تقطیر جزء به جزء هوا و گازهای حاصل از آن آشنا شود.

فکر کنید. ص 18

بررسی کتاب کار

جلسه دوم

2

سوختن، احتراق، اکسایش، کاربردهای اکسیژن ، نیتروژن

با سوختن و اکسایش آشنا شوند و تفاوت بین آنها را بدانند و کاربردهای گاز اکسیژن را بشناسند

بررسی کتاب کار

چهارم

جلسه اول

2

حل فکر کنیدهای داخل متن کتاب

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تخته و گچ، بررسی کتاب کار

جلسه دوم

2

رفتن به آزمایشگاه

اندازه گیری قابلیت انحلال نمک پتاسیم نیترات و رسم منحی آن

آب گرم، پتاسیم نیترات دماسنج

 

ماه

هفته

جلسات

بخشهای کتاب

موضوعات و عنوانهای دروس

هدفهای کلی درس

فعالیت های دیگر و مواد لازم

دی مـــاه

اول

جلسه اول

2

هواکره ظرفی برای دور ریختن مواد زائد، هواکره چه نقشی ایفا می کند؟

آشنایی با نقش هواکره به عنوان یک ظرف برای دور ریختن مواد زائد، آشنایی با نقش هواکره برای گرم و سرد شدن هوا

حل سوالات دوره ای کتاب کار

جلسه دوم

2

برطرف کردن اشکالات دانش آموزان جهت امتحان نیم ترم

رفع اشکالات دانش آموزان

حل سوالات دوره ای کتاب کار

دوم

جلسه اول

 

تعطیل آزمون پایان ترم اول

 

 

جلسه دوم

 

تعطیل آزمون پایان ترم اول

 

 

سوم

جلسه اول

 

تعطیل آزمون پایان ترم اول

 

 

جلسه دوم

 

تعطیل آزمون پایان ترم اول

 

 

چهارم

جلسه اول

 

تعطیل آزمون پایان ترم اول

)

 

 

بهمـــن مـــاه

اول

جلسه اول

2

اثرگلخانه ای، در پناه اوزون

آشنایی با اثرگلخانه ای و انواع گازهای گلخانه ای،آگاهی از مقدار CO2 تولیدی در جهان تا سال 2020، آشنایی با اوزون و چرخه آن در استراتوسفر ومولکولهای نابود کننده اوزون و چرخه نابودی آن

رسم نمودار CO2 بر اساس سال از 89 تا 2020 میلادی و تخمین مقدار ان در سه مقوا

جلسه دوم

2

آلودگی هوا، آلودگی های طبیعی، انسان و آلودگی هوا، مهمترین آلاینده های هواکره، اوزون مولکولی با دوچهره

آشنایی با آلودگی هوا و انواع آلودگیهای طبیعی و طریقه دفع ان، اشنایی با انواع آلاینده ها و تفاوت بین آنها، آشنایی با پدیده مه دود فوتوشیمیایی

برخی بر این باورند که ص 72 فعالیتی تحت عنوان در پی آلاینده ها ص 75

دوم

جلسه اول

2

باران اسیدی، کنترل آلودگی به کجا پناه می برید؟ پاسخ به فکر کنیدهای متن درس

دانش آموزان با مفهوم باران اسیدی و طریقه ایجاد ان اشنا شود، راههای کنترل آلودگی را بدانند، سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فعالیتی تحت عنوان کجا پناه می برید ص 77، بررسی کتاب کار

جلسه دوم

2

رفتن به آزمایشگاه

مقایسه رسانای الکتریکی آب مقطر،آب معمولی، آب نمک، شناسایی اسید و باز و تعیین PH

تورنسل، فنل فتالئین، متیل اورانژ، شناساگر یونیورسال

سوم

جلسه اول

3

مصرف درباره تنها راه ادامه، منابع طبیعی و انواع آن منابع شیمیایی و نیازها و محدودیتها، پایستگی ماده، راه طبیعت

آشنایی با انواع منابع طبیعی و تفاوت بین آنها، آشنایی با منابع شیمیایی موجود در لایه های گوناگون زمین آشنایی با مفهوم قانون پایستگی ماده و موازنه فرمولها

فعالیتی تحت عنوان گنج های استان شما ص 82

جلسه دوم

3

ارزشیابی تکوینی (امتحان از فصل 3)

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تهیه برگة سوال

چهارم

جلسه اول

3

جرم اتمها، مفهوم مول، اتم گرم، مولکول گرم، جرم مولی، پیروی واکنش ها از قانون پایستگی ماده

دانش آموزان با مفهوم مول، اتم گرم مولکول گرم و جرم مولی آشنا شوند و بتوانند فرمول های شیمیایی را طوری موازنه کنند که از قانون پایستگی جرم تبعیت کنند.

بررسی کتاب کار

جلسه دوم

3

عنصرهای شیمیایی و جدول تناوبی، خواص فلزات و نافلزات، واکنش پذیری شیمیایی

دانش آموزان با جدول تناوبی و عناصر موجود در جدول و خواص آنها آشنا شوند و گروههای اصلی جدول را بشناسند و با مفهوم واکنش پذیری شیمیایی آشنا شوند.

رسم جدول تناوبی بر روی مقوا و نصب آن در کلاس

 

 

اسفنـــدمـــاه

اول

جلسه اول

3

اکسایش عناصر، بهبود خواص مواد، چندسازه ها چگونه از منابع شیمیایی استفاده می کنیم ! زباله و زباله سازی

آشنایی با اکسایش عنصرهای مختلف و تفاوت میان آنها، آشنایی با چند سازه ها و کاربردهای آنها مفهوم زباله را بشناسد و اینکه چقدر زباله سازی می کند؟

فعالیتی تحت عنوان چطور زباله می سازید. در ص 95

جلسه دوم

3

زباله های شهری و راههای دفع آن، برخی بر این باورند که ص 96 استفاده از زیست گاز یا بیوگاز

آشنایی با استفاده از زباله های شهری برای تأمین گرما و برق اینکه چگونه از بیوگاز برای تولید گرما و انرژی در مناطق روستایی استفاده می شود آشنا شود.

بررسی کتاب مرآت

دوم

جلسه اول

3

پاسخ به پرسشها وفکر کنیدها و برخی بر این باورندکه: متن درس و پرسش از درس

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رفع اشکال سؤالات

جلسه دوم

3

راههای افزایش طول عمر منابع تجدیدناپذیر، حفاظت از منابع شیمیایی

آشنایی با راههای افزایش طول عمر و حفاظت از منابع شیمیایی، آشنایی با انواع زباله های جامد

____

سوم

جلسه اول

3

زباله هاای پلاستیکی – بازگردانی پلاستیک ها، کاغذ و مقوا، بازگردانی کاغذ

دانش آموزان زباله های پلاستیکی و بازگردانی آنها و همچنین با زباله های کاغذی و بازگردانی آنها آشنا شوند

فعالیتی تحت عنوان در شهر شما زباله ها چه می شوند؟ ص 83

جلسه دوم

3

راههای دیگر افزایش عمر منابع شیمیایی (جایگزینی)آشنایی با سرامیک ها و انواع آنها، حل فکر کنیدهای متن درس

جایگزینی به عنوان راهی برای افزایش طول عمر منابع شیمیایی آشنا شوند و با انواع سرامیک آشنا شوند.

بررسی متن درس کتاب مرآت

چهارم

جلسه اول

3

امتحان از بخش سوم (ارزشیابی تکوینی ) + رفتن به آزمایشگاه

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، تشکیل استالاگمیت

تعـطـیـــل

تهیه برگة سوال

 

 

 

 

کار

 

ماه

هفته

جلسات

بخشهای کتاب

موضوعات و عنوانهای دروس

تعـطـیـــل

هدفهای کلی درس

فعالیت های دیگر و مواد لازم

فــروردیــن مـــاه

اول

 

 

 

تعـطـیـــل

 

 

 

 

تعـطـیـــل

 

 

دوم

 

 

 

تعـطـیـــل

 

 

 

 

 

 

سوم

جلسه اول

4

طلای سیاه، اندوخته ای رو به پایان، نفت یک سوخت فسیلی، روزهای خوب گذشته

آشنایی با نفت، آشنایی با سوختهای فسیلی، آشنایی با گذشته و حال از لحاظ استفاده از نفت

فعالیتی تحت عنوان روزهای خوب گذشته ، ص 112

جلسه دوم

4

پراکندگی منابع نفتی در جهان، کارکردن با طلای سیاه، پالایش نفت خام، نگاهی به مولکولهای نفت.

آشنایی با منابع نفت در جهان و پراکندگی آنها، آشنایی با مراحل پالایش نفت خام، آشنایی با انواع مولکولهای نفت

فعالیت تحت عنوان سوختن یا ساختن ص 117

چهارم

جلسه اول

4

حل فکر کنیدها و تمرینهای داخل بخش 4، پرسش از دانش آموزان

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی پرسشهای دوره ای کتا ب

کار

جلسه دوم

4

رفتن به آزمایشگاه

مشاهده بارومتر توریچلی و تبیین مفهوم فشار اتمسفر، آشنایی با مانومتر به عنوان وسیله اندازه گیری فشار سیستم ها، تحقیق قانون بویل و شارل، تعیین درصد اکسیژن هوا

ــــــ

 

ماه

هفته

جلسات

بخشهای کتاب

موضوعات و عنوانهای دروس

هدفهای کلی درس

فعالیت های دیگر و مواد لازم

اردیبهشت مـــاه

اول

جلسه اول

4

شیمی آلی، ویژگیهای بی همتای اتم کربن، هیدروکربن های سیرشده

آشنایی با شیمی آلی و آشنایی با ویژگیهای مهم اتم کربن، آشنایی با هیدروکربن های سیرشده و انواع آنها

ــــــ

جلسه دوم

4

برخی از ویژگیهای مهم آلکان ها، سوختن هیدروکربن ها

آشنایی با ویژگیهای مهم آلکان ها و آشنایی با طریقة سوختن هیدروکربن ها

ــــــ

دوم

جلسه اول

4

بهبود کیفیت سوخت، عدد اوکتان ساخت مواد سودمند، فراتر از آلکان ها، مولکولهای سازنده دیگر ، فرآورده های پتروشیمی

آشنایی با فرآیند کراکینگ و عدد اوکتان و راههای افزایش عدد اوکتان، آشنایی با انواع آلکان ها و آلکین ها

فعالیتی تحت عنوان مالیات و آلودگی ص 122

جلسه دوم

4

حل تمرینها و پرسشها در کلاس و پرسش از دانش آموزان

ارزیابی پیشرفت دانش آموزان

تخته سیاه و گچ، بررسی سوالات کار

 

سوم

جلسه اول

4

جایگزین ها نفت، (برای سوختن) جایگزین نفت (برای ساختن)

آشنایی با انواع جایگزین های نفت چه برای سوختن و چه برای ساختن

فعالیتی تحت عنوان شیمی و دانشگاه ، ص 125

جلسه دوم

4

حل تمرینها وفکر کنیدهای فصل 4

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ــــــ

چهارم

جلسه اول

4

امتحان از بخش 4، ارزشیابی تکوینی

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ــــــ

جلسه دوم

4

رفع اشکال از کل کتاب شیمی برای زندگی

هدف رفع اشکالات دانش آموزان

رفع اشکال کلی کتاب

کار

 


موضوعات مرتبط: درمورد شیمی

شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ | 21:47 | محمد نادری قمی |